Salgsbetingelser

Kontorpartner Vestfold – Telemark AS selger primært til næringslivet og organisasjoner. Bedrifter og organiasjoner som benytter nettbutikken har vanlige rettigheter som næringsskjøp. Personlig kjøp gjort av privatpersoner har betingelser i henhold til forbrukerlovgivningen.

1 Avtalen om kjøp

Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysninger om varens art, mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), eventuell direkte korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post) samt disse salgsbetingelsene. Ved motstrid mellom opplysningene selgeren har gitt om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken, direkte korrespondanse mellom partene og vilkårene i salgsbetingelsene, går direkte korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt i bestillingsløsningen foran salgsbetingelsene, så fremt det ikke strider mot bindende lovgivning.

2. Partene

Selger
Firmanavn: Kontorpartner Vestfold – Telemark AS
Kontaktadresse: Strandvegen 2A, 3740 Skien
Direkte telefon: 35 500 999
E-post: post@tkpartner.no
Organisasjonsnummer: 995 435 217

Kjøper
Kjøper er den organisasjon som har foretatt bestillingen.

3. Priser

Prisene, som er oppgitt i nettbutikken er eksklusive merverdiavgift. Opplysninger om de totale kostnadene kjøperen skal betale, inklusive alle avgifter (merverdiavgift, toll, og lignende) og leveringskostnader (frakt, porto, fakturagebyr, emballasje med videre), samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, gis i bestillingsløsningen før bestilling er foretatt.
Salg av varer utenfor Norges grenser selges uten tillegg av merverdiavgift. Kjøper må selv sørge for innbetaling av toll og avgifter i henhold til kjøpers lands satser/regler

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av selger. En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den kjøpende part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5. Ordrebekreftelse

Når selgeren har mottatt kjøperens bestilling, skal selgeren uten ugrunnet opphold bekrefte ordren ved å sende en ordrebekreftelse til kjøperen.
Kjøperen skal uten opphold kontrollere at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris, etc. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, skal kjøperen ta kontakt med selger så snart som det er praktisk mulig.

6. Betaling

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen. Ved fakturering vil et fakturagebyr på kr 60,- eks. mva. tilkomme på faktura.

  • 6.1 Se lov av 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift § 16.
  • 6.2 Selgeren bruker fakturering som hoved betalingsmåte. Fakturaen til kjøperen utstedes ved forsendelse av varen. Forfallsfristen skal settes til minimum 10 dager fra kjøperen skal ha mottatt forsendelsen.
  • 6.3 Har selgeren særskilt behov for å kreve forskuddsbetaling fra kjøperen, for eksempel ved tilvirkningskjøp, kjøp der leveransen produseres på kjøpers spesifikke ønsker, vil selgeren kreve dette.

7. Leveranse

Levering av varen fra selgeren til kjøperen skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt i bestillingsløsningen i nettbutikken, eller der det er gjort egen særskilt avtale.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren kontakte kjøper for nærmere avtale. Dette gjelder spesielt i de sammenheng der leveransen er satt sammen av ulike elementer. Ved sammensatte løsninger eller ved kundespesifikke leveranser skal levering alltid avtales særskilt. Selger leverer varer fra lokalt lager, sentrallager, produsents lager i innland og utland. Det er selgers ansvar å koordinere enhver levering til kjøper, og å holde kjøper løpende orientert om levering. Forsinkelser skal varsles kunden uten opphold.

Selgeren sørger for at varen blir sendt til kjøperen, selger plikter å få varen fraktet til bestemmelsesstedet på egnet måte og på vanlige vilkår for slik transport. Bestemmelsesstedet er hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene. Dersom selger ikke får levert til avtalt tid pga kjøpers fravær, feil adresse oppgitt, eller annet forhold som skyldes kjøpers uaktsomhet, vil det bli belastet for omkostninger.

8. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøperen når gjenstand er levert og det er kvittert for mottak. Hvis leveringstiden er kommet og kjøperen unnlater å overta en vare som er stilt til hans eller hennes rådighet etter avtalen, har kjøperen likevel risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved varen selv.

9. Angrerett

Kjøperen kan angre kjøpet av varen etter angrerettslovens bestemmelser (7). Angrerett innebærer at kjøperen uten grunn kan returnere varen til selgeren selv om det ikke er noen mangel ved den og selv om den ikke er levert.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten. Mottar kjøperen varsel om at det angres og de nødvendige opplysningene på et senere tidspunkt enn ved levering av varen, begynner angrefristen å løpe fra den dagen kjøperen mottar melding om angring med tilhørende nødvendige opplysninger. Har kjøperen ikke mottatt tilstrekkelig informasjon fra selger, vil angrefristen likevel gå ut 3-tre måneder etter at varen er mottatt.

Meldingen fra kjøper til selger om bruk av angreretten skal av bevishensyn være skriftlig (e-post, telefaks eller brev), og den må inneholde opplysninger om hvordan kjøperen vil returnere varen til selgeren. Selger skal skriftlig bekrefte mottak av varen som er omtalt av angrefrist til kjøper.

  • 9.1 Jf. mønsteravtale utarbeidet av det felles kontraktsutvalget for Sparebankforeningens og Finansnæringens hovedorganisasjon –
  • 9.2 Lov av 21. desember 2000 nr. 105 om opplysningsplikt og angrerett m.v. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (angrerettloven).
  • 9.3 Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren innen rimelig tid. Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale hele kjøpesummen til kjøperen innen 14 dager fra den dag selgeren mottar varen eller henteseddel eller varen er stilt til selgerens rådighet. Selgeren kan ikke fastsette gebyrer for kjøperens bruk av angreretten, men selgeren kan kreve at kjøperen skal betale kostnadene for levering og for returforsendelsen. Kjøperen kan undersøke produktet før han eller hun angrer på kjøpet. Varen må likevel kunne leveres tilbake til selgeren i tilnærmet samme stand og mengde som den var i da kjøperen mottok den. Kjøperen skal sende varen tilbake til selgeren i originalemballasjen hvis dette er mulig. Kjøperen kan ikke angre på kjøp av varer som forringes raskt, varer som etter sin art ikke kan tilbakeleveres, eller på lyd- og bildeopptaks produkter som er pakket ut. Produkter som monteres kan ikke returneres etter at de er montert.

10. Undersøkelse av varen

Når kjøperen mottar varen, skal kjøper uten unødvendig opphold kontrollere leveransen – at den er i henhold til mottatt ordrebekreftelse, om den er skadet under forsendelse/transport eller på annen måte i ustand, eller om det er andre mangler/feil ved leveransen. Uansett mangler skal dette meldes selger innen rimelig tid. Det anbefales at mottak hos kjøper i rimelig utstrekning undersøker om den er i samsvar med bestillingen ved signering for mottak. Sjekk spesielt om emballasjen er skadet.

Transportskader:

Dersom det er synlig skade på emballasjen ved mottakelse av varene, må det meldes fra om dette til transportørens sjåfør, samt anmerke ved direkte signering. For denne type skader, samt skader som ikke er synlige før utpakking er reklamasjonsfristen på 7-sju dager.
Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen, eller har mangler, må kjøperen melde fra til selgeren ved reklamasjon, jf. kontraktens punkt 11.

11. Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse

Dersom det foreligger en mangel ved varen, må kjøperen innen 7 dager gi beskjed til selger. Reklamasjonen skal inneholde ordrenummer, produktnavn, beskrivelsen av skaden, kopi av fraktbrev hvor skaden er anmerket (dersom skaden var synlig ved levering), samt bilde av skadene på produkt og emballasje.
Ved forsinkelse må krav rettes selger innen rimelig tid etter at leveringstiden har utløpt og varen ikke er levert. Meldingen til selgeren skal være skriftlig (e-post, telefaks eller brev).

12. Kjøpers rettigheter ved forsinkelse

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen holde kjøpesummen tilbake inntil komplett leveranse er foretatt, kreve oppfyllelse, heve avtalen og kreve erstatning fra selgeren.

Oppfyllelse:

Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, kan kjøperen fastholde kjøpet og sette en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse fra selgeren. Kjøperen kan likevel ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selgeren at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Faller vanskene bort innen rimelig tid, kan forbrukeren kreve oppfyllelse.

Heving:

Kjøperen kan heve avtalen med selgeren dersom forsinkelsen er vesentlig eller hvis selgeren ikke leverer varen innen den tilleggsfristen for oppfyllelse som kjøperen har fastsatt. Kjøperen kan likevel ikke heve avtalen mens tilleggsfristen løper.

Erstatning:

Kjøperen kan kreve erstatning for tap relatert til forsinkelsen fra selgerens side. Kjøperen må melde krav til selgeren ved reklamasjon.
13. Kjøpers rettigheter ved mangel
Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøper etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og kreve erstatning fra selger.

Retting eller omlevering:

Dersom varen har en mangel, kan kjøperen kreve at selgeren retter mangelen eller omleverer tilsvarende vare. Selgeren kan motsette seg kjøpers krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selger urimelige kostnader. Selger skal foreta rettingen eller omleveringen innen rimelig tid. Retting eller omlevering skal foretas uten kostnad for kjøper, uten risiko for at kjøper ikke får dekket sine utlegg og uten vesentlig ulempe for kjøper. Selger kan ikke foreta mer enn 2-to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel, med mindre det foreligger særlige grunner som gjør at ytterligere forsøk er rimelig. Selv om kjøper hverken krever retting eller omlevering, kan selger tilby retting eller omlevering dersom dette skjer uten opphold. Dersom selger sørger for slik retting eller omlevering, kan kjøper ikke kreve prisavslag eller heving.

Prisavslag:

Dersom mangelen ikke rettes eller omleveres, kan kjøper kreve forholdsmessig prisavslag.

Heving:

I stedet for prisavslag kan kjøper heve avtalen, unntatt når mangelen er uvesentlig.

Erstatning:

Kjøper kan også kreve erstatning for økonomisk tap som følge av at varen har en mangel. Kjøper må melde krav til selger ved reklamasjon Jf. denne kontraktens punkt 11. Reglene om reklamasjon gjelder i tillegg til, og uavhengig av, reglene om angrerett og eventuelle garantier stilt av selger.

14. Selgers rettigheter ved kjøpers mislighold

Dersom kjøper ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke skyldes selger eller forhold på selgers side, kan selger etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet, samt erstatning fra kjøper. Selger kan også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr ved ikke forskuddsbetalte uavhentede varer.

Oppfyllelse:

Dersom kjøper ikke betaler, kan selger fastholde kjøpet og kreve at kjøper betaler kjøpesummen (oppfyllelse). Er varen ikke levert, taper selger sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving:

Ved vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøper, kan selger heve avtalen. Selger kan likevel ikke heve etter at kjøpesummen er betalt.
Selger kan også heve kjøpet dersom kjøper ikke betaler innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse som selger har fastsatt. Selger kan ikke heve mens tilleggsfristen løper, med mindre kjøper har sagt at han eller hun ikke vil betale.

Erstatning:

Selger kan kreve erstatning fra kjøper for økonomisk tap som følge av kontraktsbrudd fra kjøpers side.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr:

Dersom kjøper ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter lov om renter ved forsinket betaling. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso, og kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyrer etter lov om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav.

  • 14.1 Lov av 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling.
  • 14.2 Lov av 13. mai 1988 nr. 26 om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer:

Dersom kjøper unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr på kr 500 + frakt tur/retur. Gebyret skal maksimalt dekke selgers faktiske utlegg for å levere varen til kjøper.

Salgspant:

Selger forbeholder seg salgspant i leverte varer inntil full betaling har funnet sted, dette omfatter hele fakturaens pålydende. Det vises til Panteloven paragraf 3-14 til 3-22.

15. Garanti

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøper rettigheter i tillegg til de rettighetene kjøper allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøpers rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 12 og 13.

16. Personopplysninger

Se vår Personvernerklæring her.

17. Konfliktløsning

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Ved rettslig tvist er Oslo verneting.
Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter megling, kan partene skriftlig begjære saken fremmet for domstolene.

18. Videresalg

Videresalg av våre produkter er av hensyn til konkurranse i lokale områder ikke lov. Får vi mistanke om videresalg, kan vi uten grunn kansellere kjøpet.

19. Faktura/Kreditt

Selger tilbyr etterskuddsvis fakturabetaling. Levering av varen gjøres før varen forfaller til betaling. Faktura forfaller i løpet av 10 dager. En fakturaavgift på kr 60,- tilkommer. Ved forsinket betaling tilkommer en forsinkelsesrente. Faktura kan kun sendes offentlig oppgitt adresse.
Selger vil gjennomføre kredittsjekk ved første gangs kjøp, eller ved tilfeldige kontroller, og ved kjøp der det er tvil om betalingsevne. Likeledes vil det foretas kredittvurdering i samband med store kjøp.
Delbetaling/finansiering – Inventum tilbyr leie til våre kunder etter egen avtale. Leasing avtale skal forelegges våre kunder som alternativ betalingsmåte ved kjøp av kapitalvarer.

20. Webhandel og din sikkert

Hvordan ivaretar vi din sikkerhet?

Vi benytter kryptert kommunikasjon for all overføring av sensitive data. Dette betyr at hele bestillingsprosessen, fra du legger inn email adressen din (enten som ny eller eksisterende kunde), foregår slik at dersom noen “avlyttet” linjen ville det ta dem mange år å knekke koden. Krypteringen som brukes er den sterkeste som er anbefalt og tilgjengelig idag (128-bit). Vær oppmerksom på at noen eldre browsers bare kan klare lav kryptering (40-bit). 40-bit er lettere å knekke enn 128-bit, men vi prater fortsatt om år for en hacker, og da koster det mer enn det smaker. For å sjekke om browseren bruker 128 eller 40 bit kryptering kan du flytte muspilen over låsen i statusfeltet nederst i browseren.
Når neste side kommer opp skal du se en lås nede i statusfeltet på browseren din. Dersom en advarsel kommer opp er dette fordi vi bruker samme sertifikat for flere websider – klikk ja/ok for å gå videre. Du kan klikke på denne låsen for å se informasjon om sertifikatet og hvem som har utstedt dette. De påfølgende sidene er ikke tilgjengelige uten at denne låsen synes i statusfeltet på browseren.

Personnummer

Vi lagrer ikke personnummer – bruker det kun for kryptert sjekk mot kredittinformasjonsleverandør under bestilling.

Videresalg/formidling av informasjon

Informasjonen du gir oss når du bestiller er kun for oss. Vi sender ikke personlige data videre til tredjepart uten ditt samtykke. En slik tredjepart vil i leiesammenheng være finansinstitusjonen.